Bodyflight Autogirovillkor

Autogiro - information
Medgivande till betalning via Autogiro Undertecknad (”betalaren”), medger att betalning får göras
genom uttag från angivet konto eller av betalaren senare angivet konto, på begäran av angiven
betalningsmottagare för betalning till denne på viss dag (”förfallodagen”) via Autogiro

Personuppgifter
Betalaren samtycker till att behandling av personuppgifter som lämnats i detta medgivande
behandlas av betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren, betalningsmottagarens
betaltjänstleverantör och Bankgirocentralen BGC AB för administration av tjänsten.
Personuppgiftsansvariga för denna personuppgiftsbehandling är betalarens betaltjänstleverantör,
betalningsmottagaren samt betalningsmottagarens betaltjänstleverantör. Betalaren kan när som
helst begära att få tillgång till eller rättelse av personuppgifterna genom att kontakta betalarens
betaltjänstleverantör. Ytterligare information om behandling av personuppgifter i samband med
betalningar kan finnas i villkoren för kontot och i avtalet med betalningsmottagaren. Betalaren kan
när som helst återkalla sitt samtycke, vilket medför att tjänsten i sin helhet avslutas.


Allmänt
Autogiro är en betaltjänst som innebär att betalningar utförs från betalarens konto på initiativ
avbetalningsmottagaren. För att betalaren ska kunna betala via Autogiro, ska betalaren lämna sitt
medgivande till betalningsmottagaren om att denne får initiera betalningar från betalarens konto.
Dessutom ska betalarens betaltjänstleverantör (t ex bank eller betalningsinstitut) godkänna att
kontot kan användas för Autogiro och betalningsmottagaren ska godkänna betalaren som användare
av Autogiro.
Betalarens betaltjänstleverantör är inte skyldig att pröva behörigheten av eller meddela betalaren i
förväg om begärda uttag. Uttag belastas betalarens konto enligt de regler som gäller hos betalarens
betaltjänstleverantör. Meddelande om uttag får betalaren från sin betaltjänstleverantör.
Medgivandet kan på betalarens begäran överflyttas till annat konto hos betaltjänstleverantören eller
till konto hos annan betaltjänstleverantör.

Definition av bankdag
Med bankdag avses alla dagar utom lördag, söndag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton eller
annan allmän helgdag.

Information om betalning
Betalaren kommer av betalningsmottagaren att meddelas belopp, förfallodag och betalningssätt
senast åtta bankdagar före förfallodagen. Detta kan meddelas inför varje enskild förfallodag eller vid
ett tillfälle avseende flera framtida förfallodagar. Om meddelandet avser flera framtida förfallodagar
ska meddelandet lämnas senast åtta bankdagar före den första förfallodagen. Detta gäller dock inte
fall då betalaren godkänt uttaget i samband med köp eller beställning av vara eller tjänst. I sådant fall
får betalaren meddelande av betalningsmottagaren om belopp, förfallodag och betalningssätt i
samband med köpet och/eller beställningen. Genom undertecknandet av detta medgivande lämnar
betalaren sitt samtycke till att betalningar som omfattas av betalningsmottagarens meddelande
enligt denna punkt genomförs.

Täckning måste finnas på kontot
Betalaren ska se till att täckning finns på kontot senast kl 00.01 på förfallodagen. Har betalaren inte
täckning på kontot på förfallodagen kan det innebära att betalningar inte blir utförda. Om täckning
saknas för betalning på förfallodagen får betalningsmottagaren göra ytterligare uttagsförsök under
de kommande bankdagarna. Betalaren kan på begäran få information från betalningsmottagaren om
antalet uttagsförsök .


Stoppa betalning (återkallelse av betalningsorder)
Betalaren får stoppa en betalning genom att kontakta antingen betalningsmottagaren senast trettio
bankdagar före förfallodagen eller sin betaltjänstleverantör senast bankdagen före förfallodagen vid
den tidpunkt som anges av betaltjänstleverantören.
Om betalaren stoppar en betalning enligt ovan innebär det att den aktuella betalningen stoppas vid
ett enskilt tillfälle. Om betalaren vill att samtliga framtida betalningar som initieras av
betalningsmottagaren ska stoppas måste betalaren återkalla medgivandet.

Medgivandets giltighetstid, återkallelse
Medgivandet gäller tills vidare. Betalaren har rätt att när som helst återkalla medgivandet genom att
kontakta betalningsmottagaren eller sin betaltjänstleverantör. Meddelandet om återkallelse av
medgivandet ska för att stoppa ännu inte genomförda betalningar vara betalningsmottagaren
tillhanda senast fem bankdagar före förfallodagen alternativt vara betalarens betaltjänstleverantör
tillhanda senast bankdagen före förfallodagen vid den tidpunkt som anges av
betaltjänstleverantören.

Rätten för betalningsmottagaren och betalarens betaltjänstleverantör att avsluta anslutningen till
Autogiro
Betalningsmottagaren har rätt att avsluta betalarens anslutning till Autogiro trettio dagar efter det
att betalningsmottagaren underrättat betalaren härom. Betalningsmottagaren har dock rätt att
omedelbart avsluta betalarens anslutning till Autogiro om betalaren vid upprepade tillfällen inte har
haft tillräcklig kontobehållning på förfallodagen eller om det konto som medgivandet avser avslutas
eller om betalningsmottagaren bedömer att betalaren av annan anledning inte bör delta i Autogiro.
Betalarens betaltjänstleverantör har rätt att avsluta betalarens anslutning till Autogiro i enlighet med
de villkor som gäller mellan betalarens betaltjänstleverantör och betalaren.
© Bankgirocentralen